6 verified hot girls on Snapchat (petite,chestnut,)